REGULAMIN KONKURSU

“Moje pływanie TI”

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Konkursem, jest Wydawnictwo Buk Rower Grażyna Kozłowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 6 /27 wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 478345 zwane dalej: Organizatorem.

2. Organizator działa w imieniu własnym.

3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: Regulaminem oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Konkurs odbywa się w terminie 01.02.2019-03.03.2019

5. Konkurs jest ogłoszony na FanPage’u internetowym Wydawnictwa Buk Rower dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoBukRower (dalej zwanym Stroną), prowadzonym przez Organizatora w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie za pośrednictwem Strony.

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook ani z nimi związane. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

II. Uczestnicy Konkursu

7. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Paragrafie oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Paragrafie III Regulaminu, są dalej zwane Uczestnikami, a każda z osobna Uczestnikiem.

8. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które kupiły nowe wydanie książki ”Kraul metodą Total Immersion”, zwanej dalej Książką, w wersji papierowej (ISBN 978-83-64131-32-5) lub w wersji ebook (ISBN 978-83-64131-33-2).

9. Uczestnik posiada dowód zakupu Książki (paragon lub fakturę) lub dokonał zakupu przed ogłoszeniem konkursu w sklepie internetowym www.bukrower.pl lub w sklepie Organizatora prowadzonym na portalu Allegro pod nazwą sprzedającego bukrower_pl i jest w stanie wskazać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika (numer zamówienia lub e-mail zamawiającego lub nr aukcji lub nick kupującego), które pozwolą zidentyfikować Uczestnika i potwierdzić, że zakupił on Książkę od Organizatora.

10. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

11. W okresie, o którym mowa w pkt 4 Regulaminu, dana osoba może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń do konkursu (patrz pkt 14 Regulaminu), jednakże może otrzymać nie więcej niż jedną z Nagród, o których mowa w pkt 23 Regulaminu. W przypadku dokonania większej liczby Zgłoszeń do Konkursu, Organizator bierze pod uwagę Odpowiedź (patrz pkt 14 Regulaminu), którą uzna za najlepszą.

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Udział w Konkursie

13. W ramach Konkursu, Organizator publikuje na stronie post konkursowy (zwany dalej Postem) na Stronie Organizatora, w którym zamieszcza zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem) dla Uczestników. Zadanie polega na opisaniu w komentarzu pod Postem w jaki sposób metoda Total Immersion usprawniła pływanie Uczestnika oraz dołączeniu zdjęcia przedstawiającego Uczestnika trenującego pływanie z Książką.

14. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zgłoszenia do konkursu (zwane dalej Zgłoszeniem). Polega ono na udzieleniu odpowiedzi na Zadanie w formie komentarza do Posta (zwanej dalej Odpowiedzią).

15. Zabronione jest publikowanie Odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.Odpowiedź nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, produktów Organizatora ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora w negatywny sposób;

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres: kontakt@bukrower.pl, a Organizator odpowie na te pytania.

16. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których Zgłoszenia nie spełniają standardów określonych w pkt 15 Regulaminu.

IV. Wyłonienie Zwycięzców

17. Zwycięzcy Konkursu (dalej: Zwycięzcy) zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, o której mowa w pkt 25 Regulaminu (dalej: Komisja), która wybierze najciekawsze ze Zgłoszonych Odpowiedzi. Wybierając Odpowiedzi, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę oryginalność i zgodność Odpowiedzi z zadaniem konkursowym.

18. Zwycięzcami mogą zostać Uczestnicy, których Odpowiedź spełnia wymogi określone w Regulaminie oraz w Poście.

19. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 7 (siedmiu) dni po zakończeniu Konkursu, indywidualnie za pośrednictwem aplikacji Messenger (dalej Powiadomienie).

20. W terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania Powiadomienia, Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania wiadomości pocztą email na adres: kontakt@bukrower.pl, zawierającej następujące informacje:

A. imię i nazwisko,
B. dowód zakupu lub dane pozwalające potwierdzić zakup Książki, określone w pkt 9 Regulaminu,
C. skan lub zdjęcie podpisanego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu o wyrażeniu zgody na udokumentowanie przebiegu warsztatów oraz wykorzystanie wizerunku Uczestnika poprzez umieszczenie powstałych materiałów foto i video, które zostanie wysłane do Zwycięzcy za pośrednictwem aplikacji Messenger razem z Powiadomieniem o wygranej

21. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora wiadomości od Zwycięzcy w terminie określonym w pkt 20 lub przesłania wiadomości, która nie będzie zawierała wymaganych informacji i Oświadczenia, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.

22. Organizator ogłosi Zwycięzców Konkursu jako komentarz do Posta najpóźniej 10 (dziesięć) dni po zakończeniu Konkursu. Zwycięzcy zostaną oznaczeni w komentarzu do Posta zgodnie z systemem oznaczania użytkowników aplikacji Facebook.

V. Nagrody

23. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe, (dalej: Nagrody, a każda z osobna: Nagroda). Organizator przewiduje wyłonienie 2 Zwycięzców Nagród głównych i 5 Zwycięzców, Nagród dodatkowych.

A. Za zajęcie I miejsca Zwycięzcy przysługuje Nagroda w postaci Kuponu uprawniającego do udziału w Warsztatach pływania Total Immersion Kraul I i II stopnia o wartości 600 złotych.
B. Za zajęcie II miejsca Zwycięzcy przysługuje Nagroda w postaci Kuponu uprawniającego do udziału w Warsztatach pływania Total Immersion Kraul I stopnia o wartości 500 złotych.

Organizatorem warsztatów jest Total Immersion Polska Paweł Lewicki, NIP 5272264483. Terminy warsztatów dostępne są na stronie https://www.ti-europe.com/program-i-terminy/

Nagrodę należy zrealizować do końca czerwca 2019 r., w przeciwnym razie prawo do nagrody przepada. Jednocześnie Zwycięzcy I i II Nagrody są zobowiązani poinformować Organizatora Konkursu o dacie warsztatu, w którym planują wziąć udział w ramach realizacji Nagrody z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ to Organizator Konkursu zgłasza Zwycięzcę na warsztaty.

C. Za zajęcie miejsc III-VIII Zwycięzcom przysługują nagrody w postaci: Kuponu o wartości 50 złotych na zakupy w sklepie internetowym Organizatora. Kupon jest ważny do końca czerwca 2019 r. Niewykorzystane w terminie kupony tracą ważność i prawo do nagrody przepada.

VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu

24. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja powołana przez Organizatora na czas obowiązywania niniejszego Regulaminu, składająca się z minimum 2 (dwóch) osób. W przypadku niespełnienia wymogów Uczestnictwa określonych w Paragrafie II Regulaminu lub jeżeli Odpowiedź nie spełnia wymaganych standardów określonych w Regulaminie lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.

VIII. Reklamacje

25. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa dla uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

26. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana e-mailem na adres: kontakt@bukrower.pl Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.

27. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch) tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

28 .Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

IX. Ochrona danych osobowych

29.

a) Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Wydawnictwo Buk Rower Grażyna Kozłowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Strzeleckiej 6 lok. 27, 03-433 Warszawa.

b.) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym opublikowanie Odpowiedzi na Stronie Organizatora do upływu 7 dni roboczych od dnia zakończenia trwania Konkursu, publikacja informacji Zwycięzcach.

c) Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres e-mail.

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu wyrażona w klauzuli przesłanej za pomocą aplikacji Messenger.

e) Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.

h) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

i) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

j) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia konkursowego do Konkursu.

k) Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

l) Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

X. Postanowienia końcowe

30. W okresie, o którym mowa w pkt. 4. niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w siedzibie Organizatora, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: kontakt@bukrower.pl, jest przesyłany e-mailem.

31. Nazwy Paragrafów Regulaminu mają charakter informacyjny.

32. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursów, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu. Modyfikacja nie może naruszać praw nabytych Uczestników konkursu i może być spowodowana ważnymi powodami tj. w szczególności: zmianą przepisów, technicznymi trudnościami niezawinionymi przez Organizatora, oczywistymi omyłkami. O ewentualnej zmianie Organizator poinformuje Uczestników z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem publikując zaktualizowany Regulamin z informacją na Stronie Każdy Uczestnik może wówczas zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y …………………………………………… oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą informacją odnośnie ochrony danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska, a także wizerunku, który zostanie uwieczniony w foto i video relacji z Warsztatów Total Immersion stanowiących nagrodę w konkursie “Moje pływanie TI” (dalej: “Warsztaty”) przez Wydawnictwo Buk Rower z siedzibą w Warszawie w celu organizacji Warsztatów oraz opublikowania w Internecie relacji z Warsztatów. Zrzekam się jakichkolwiek roszczeń w zakresie wykorzystania mojego wizerunku przez Wydawnictwo Buk Rower z siedzibą w Warszawie w zakresie publikacji foto i video relacji z Warsztatów w Internecie.

Informujemy, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i wizerunku jest Wydawnictwo Buk Rower Grażyna Kozłowska z siedzibą w Warszawie (03-433, ul. Strzelecka 6/27).

2) W sprawach związanych z podanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi, może się Pan/Pani kontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail kontakt@bukrower.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do celów organizacji Warsztatów oraz opublikowania w Internecie relacji z Warsztatów oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w ramach ochrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z przebiegiem lub relacją z Imprezy.

4) Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane organizatorowi Warsztatów w celu realizacji zadań zleconych w ramach organizacji imprezy.

5) Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane i przetwarzane przez pracowników/współpracowników/zleceniobiorców/ lub inne osoby stanowiące „Personel“ Administratora i wymienionego w pkt 4 odbiorcy danych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty publikacji relacji z Imprezy w Internecie.

7) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9) W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania zleconych zadań.

11) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.

 

………………………………………………………….

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie